Select Page
majoytter-rosa
4/6 – 15/6
Tors – Søn: 11.30 – 18.00
Vernissage:
4/6: 19.00

Den Bergensbaserte kunstnergruppen Ytter har blitt invitert til å kuratere og produsere utstillinger på Nobel Bopel på Møhlenpris. Evading the Seven Nails er den første utstillingen de presenterer gjennom sommeren 2014. 

Velkommen til åpning 4. juni kl 19.00, Evading the Seven Nails, del 1:

Margrethe K. Brekke: Vestnorsk Tekstilkunst tiltak for krisehåndtering

Med en tilsynelatende uhåndterbar global klimakrise i horisonten kan man lure på: hvilke håp og drømmer finnes i tider som dette? I Grunnlovsparagraf 112 finnes det håp eller en drøm, med et visst potensiale: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»  
Margrethe K. Brekkes kunstneriske praksis spenner fra materialbaserte uttrykk med tyngdepunkt i tekstil, stedspesifikke og sosiale prosjekter gjerne fundert i kulturhuset Kalfarlien 18 og transmediale prosjekter i forbindelse med Radio Hopes and Dreams. Menneskenes håp og drømmer er og har vært drivkraften bak fremskrittene som har forårsaket det som når er skremmende endringer, samtidig som håp og drømmer er av den største betydning for å unngå kriser av de dimensjonene som nå også ganske ukontroversielle organer advarer om.

På åpningsdagen vil Margrethe K. Brekke intervjues om etableringen av Vestnorsk Tekstilkunst tiltak for krisehåndtering. Installasjonen Vestnorsk Tekstilkunst tiltak for krisehåndtering vil stå til og med 15. juni. 

Margrethe Kolstad Brekke (f. 1979 i Bergen), BFA avd. for Tekstil, Kunsthøgskolen i Bergen, 2012. MFA avd. Kunst / Kunsthøgskolen i Bergen, 2014.


www.mkbrekke.com 

www.hopes-and-dreams.com 

www.radiohopesanddreams.com 

www.kalfarlien18.org 

www.bergenreaktivebevegelse.no

Ytter oppstod som en reaksjon på manglende oppmerksomhet rundt Bergensbaserte kunstnere og utstillinger. De siste årene har vi, på uregelmessig vis, tatt i bruk ulike plattformer innenfor billedkunstfeltet til produksjon og formidling av kunst. I tillegg til å skrive og dokumentere om et levende kunstfelt i Bergen på ytter.no siden 2008 har Ytter kuratert og fremmet lokal kunstnerisk aktivitet i flere internasjonale og nasjonale kanaler, og er en kunstnergruppe bestående av Julie Lillelien Porter, Anngjerd Rustand og Anne Marthe Dyvi. 

PS! Ytter er et kunstprosjekt. 

The Bergen-based artist group Ytter has been invited to curate and produce exhibitions Nobel Bopel in Møhlenpris. Evading the Seven Nails is the first exhibition they present through the summer of 2014. 

Welcome to the opening 4th June at 19.00, Evading the Seven Nails, Part 1:

Margrethe K. Brekke: Vestnorsk Tekstilkunst tiltak for krisehåndtering

With a seemingly unmanageable global climate crisis on the horizon one may wonder: which hopes and dreams exist in times like these? In the Norwegian Constitution §112 , there is hope, or a dream, with some potential: «Everyone has the right to an environment that ensures health, and to a nature where productivity and diversity is preserved. Nature’s resources are allocated based on a long and versatile account that safeguards this right also for future generations.» 

Margrethe K. Brekke’s artistic practice ranges from a material-based expression with a weight on textiles, site-specific and social projects, –often grounded in the venue Kalfarlien 18 that she runs, transmedial projects for Radio Hopes and Dreams. The hopes and dreams of humans are and have been the driving force behind the progress that has caused what are now frightening changes, while simultaneously hopes and dreams are of utmost importance to avoid crises of the dimensions now quite uncontroversial agencies warn of.

On the opening Margrethe K. Brekke will be interviewed about the creation of Vestnorsk Tekstilkunst tiltak for krisehåndtering. The installation Vestnorsk Tekstilkunst tiltak for krisehåndtering will be shown until 15th June.

Margrethe Kolstad Brekke (b.1979 in Bergen), BFA Textile dept., Bergen National Academy of the Arts, 2012 and MFA Dept. Fine Art / Bergen National Academy of the Arts, 2014 .


www.mkbrekke.com 

www.hopes-and-dreams.com 

www.radiohopesanddreams.com 

www.kalfarlien18.org 

www.bergenreaktivebevegelse.no

Ytter formed as a reaction to the lack of attention paid to Bergen-based artists and exhibitions. During recent years we have, irregularly, used various platforms within the field of visual art to produce and disseminate artistic practice. In addition to writing and documenting a vibrant local art scene in Bergen through ytter.no since 2008, Ytter has curated and shown local artistic activity nationally and internationally, and is an artist group consisting of Julie Lillelien Porter, Anngjerd Rustand and Anne Marthe Dyvi.

PS! Ytter is an art project.

 

Nobel Bopel
Welhavens gate 64
5006 Bergen
 
ytter@ytter.no