Select Page

The Imaginary Seminar

30/9: 19.00

Luis Guerra (Santiago de Chile/Barcelona)
Brandon LaBelle (Bergen)

1/10: 19.00

Andrea Geyer (New York)

Panelsamtale

Fri entré; ingen påmeldning.
 

Parallelt med de politiske og økonomiske spenningene som har oppstått
verden over, har man på ny fått sans for uformelle, provisoriske og
småskala økonomiske og pedagogiske strukturer som støtter opp om sider ved
direkte demokrati, delte økonomier og fellesskap. Disse kan sees på som
mottiltak til nasjonal styringsstrukturer, og åpne opp for nye typer
politisk subjektivitet – og til å tenke nytt rundt vilkårene for handling
og motstand.

Dette to-dagers seminaret tar for seg disse temaene ved å fokusere på
forholdet mellom det politiske og det personlige, og foreslår den
politiske fantasien som et rom der man kan frembringe spekulative utkast
til handlinger. Kan vi nærme oss politisk krise som en mulighet til å
skape og fremme nye former for deling, tilhørighet og det felles beste?
Hvilke alternative historier kan man skape innenfor medias mekanismer og
dets fremstilling av denne krisen? Finnes det imaginative ansatser
innenfor de økonomiske drivkreftene i globalismen?

Gjennom performative presentasjoner søker seminaret alternative
forståelser av det politiske, og gir stemme til de ekstatiske og
omflakkende, de poetiske og de antagonistiske, de skuffede og de
håpefulle. Med de tre kunstnernes presentasjoner vil seminaret iscenesette
mulighetene og problemene i dagens politiske subjektivitet.


Andrea Geyer bruker både fiksjon og dokumentariske strategier i sine
bilde- og tekstbaserte arbeider. Hun utforsker begreper som har utviklet
seg opp gjennom historien – som nasjonal identitet, kjønn og klasse – i
lys av de kontinuerlige endringene i kulturell betydning og sosiale minner
i dagens politikk. Hun har blant annet stilt ut ved MoMA, New York;
Whitney Museum of American Art, New York; Artist Space, New York; RedCat,
Los Angeles; TATE Modern, London; Serpentine Gallery, London; Generali
Foundation, Wien; Secession, Wien; Witte De White, Rotterdam; Turin
Biennale, Italia; Athens Biennale, Hellas og documenta12, Kassel. Hun
representeres av Galerie Thomas Zander, Köln. Hun har blant annet
publisert History is Ours (med Sharon Hayes), 2009, Kehrer/Nürnberg;
Audrey Munson, The Queen of the Artists’ Studios, 2007, Art In General,
New York og Spiral Lands/Chapter 1, 2008, Koenig Books, London. I 2012 og
2013 har hun hatt en stipendiatstilling ved Museum of Modern Art gjennom
MoMAs Wallis Annenberg Fund for Innovation in Contemporary Art og
Annenberg Foundation. http://www.andreageyer.info


Luis Guerra er billedkunstner. Arbeidene hans tar for seg spørsmål rundt
performance og materialitet, og rommer ofte bevegelse og tekst. Han tar nå
doktorgrad i filosofi ved Autonomous University of Barcelona, med et
stipend fra The National Commission for Scientific and Technological
Research, Advanced Human Capital program, Ministry of Education,
Government of Chile. Verkene hans har blitt utstilt ved Antoni Tapies
Foundation, Barcelona; Museum of Contemporary Art of Chile, Santiago of
Chile; La Capella Art Center, Barcelona; Aratoi Museum of Art and History,
Masterton, New Zealand; Fonderie Darling, Montreal; Charlotte Fogh
Gallery, Aarhus; Alice Day Gallery, Brussel; Casa Sin Fin, Madrid; Root
Division, San Francisco. 
http://www.luisguerra.org

Brandon LaBelle er kunstner og forfatter og arbeider med lyd, stemmen og
spørsmål knyttet til vilkår for handling. Han har utviklet og presentert
kunstneriske prosjekter og performancer som har blitt vist i en rekke
sammenhenger internasjonalt, og arbeider ofte samarbeidsbasert og i det
offentlige rom. Arbeidene hans har blitt presentert ved NGBK, Berlin
(2014), Whitney Museum, New York (2012); Image Music Text, London (2011);
Sonic Acts, Amsterdam (2010); A/V Festival, Newcastle (2008, 2010); Instal
10, Glasgow (2010); Museums Quartier/Tonspur, Wien (2009); 7th Bienal do
Mercosul, Porto Allegro (2009). Hans siste prosjekter er blant annet
«Civic Center», La Casa Encendida, Madrid, «Sixth Housing Estate», South
London Gallery, London og «Hobo College», et parallelt prosjekt med
Marrakech Biennial. Han har også skrevet en rekke bøker, blant dem Lexicon
of the Mouth (2014), Diary of an Imaginary Egyptian (2012), Acoustic
Territories (2010) og Background Noise: Perspectives on Sound Art (2006).
Han er forlagsredaktør ved Errant Bodies Press og professor ved Kunst- og
designhøgskolen i Bergen.

http://www.brandonlabelle.net

Seminaret er støttet av Bergen kommune og Fritt ord.
Volt er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd – Rom for kunst.
http://www.v-o-l-t.no

Parallel to the political and economic tensions occurring across the
globe, there has emerged a new sense for informal, makeshift, and minor
economic and pedagogical structures, supporting aspects of direct
democracy, shared economies, and commonwealth. These can be appreciated as
countermeasures to the major structures of national governance, and open
the way for new types of political subjectivity – a rethinking of the
logics of agency and what constitutes acts of resistance.
This two-day seminar addresses these topics by focusing on the relation
between the political and the personal, and proposes the political
imagination as a gap for triggering speculative and propositional actions.
Can we approach political crisis as an opportunity for generating and
fostering new forms of sharing, affiliation, and the common good? What
alternative stories might be crafted within the mechanisms of media and
its representations of the crisis? Is there a state of imagination to be
found within the economic drives of globalism?

Through performative presentations the seminar searches for alternative
understandings of the political, giving voice to the ecstatic and the
itinerant, the poetic and the antagonistic, the disappointed and the
hopeful. Involving international artists, the seminar seeks to stage the
possibilities and problematics of political subjectivity today.

Andrea Geyer uses both fiction and documentary strategies in her image and
text based works. She investigates historically evolved concepts such as
national identity, gender and class in the context of the ongoing
re-adjustment of cultural meanings and social memories in current
politics. Exhibitions include: MoMA, New York, the Whitney Museum of
American Art, New York; Artist Space, New York; RedCat, Los Angeles; TATE
Modern, London; Serpentine Gallery, London; Generali Foundation, Vienna;
Secession, Vienna; Witte De White, Rotterdam; the Turin Biennale, Italy;
Athens Biennale, Greece; and documenta12, Kassel. She is represented by
Galerie Thomas Zander, Cologne. Books include History is Ours (with Sharon
Hayes), 2009, Kehrer/Nürnberg; Audrey Munson, The Queen of the Artists’
Studios, 2007, Art In General, New York and Spiral Lands/Chapter 1, 2008,
Koenig Books, London. In 2012 and 2013 she has held a research fellowship
at the Museum of Modern Art made possible by MoMA’s Wallis Annenberg Fund
for Innovation in Contemporary Art through the Annenberg Foundation.
http://www.andreageyer.info

Luis Guerra is a visual artist. His work investigates questions of
performance and materiality, often incorporating movement and text.
Currently he is a PhD student in Philosophy at the Autonomous University
of Barcelona, with a grant from The National Commission for Scientific and
Technological Research, Advanced Human Capital program, Ministry of
Education, Government of Chile. His work has been exhibited at Antoni
Tapies Foundation, Barcelona; Museum of Contemporary Art of Chile,
Santiago of Chile; La Capella Art Center, Barcelona; Aratoi Museum of Art
and History, Masterton, New Zealand; Fonderie Darling, Montreal; Charlotte
Fogh Gallery, Aarhus; Alice Day Gallery, Brussels; Casa Sin Fin, Madrid;
Root Division, San Francisco. http://www.luisguerra.org

Brandon LaBelle is an artist and writer working with sound culture, voice,
and questions of agency. He develops and presents artistic projects and
performances within a range of international contexts, often working
collaboratively and in public. His artistic work has been presented at
NGBK, Berlin (2014), Whitney Museum, NY (2012), Image Music Text, London
(2011), Sonic Acts, Amsterdam (2010), A/V Festival, Newcastle (2008,
2010), Instal 10, Glasgow (2010), Museums Quartier/Tonspur, Vienna (2009),
7th Bienal do Mercosul, Porto Allegro (2009). Recent projects include
“Civic Center”, La Casa Encendida, Madrid, “Sixth Housing Estate”, South
London Gallery, London, and “Hobo College”, Marrakech Biennial parallel
project. Also a prolific writer, his books include Lexicon of the Mouth
(2014), Diary of an Imaginary Egyptian(2012), Acoustic Territories (2010),
and Background Noise: Perspectives on Sound Art(2006). He is the editor of
Errant Bodies Press and Professor at the Bergen Academy of Art and
Design.
 http://www.brandonlabelle.net

The seminar is funded by City of Bergen and Fritt Ord.
Volt is supported by City of Bergen and Arts Council Norway.
http://www.v-o-l-t.no

 

VOLT
Litterturhuset i Bergen
Østre Skostredet 5-7