Select Page

12/08/2017 – 16/09/2017

Åpningstider:

tir– €lor kl. 12–16

Vernissage:

12/08 kl. 20:00 – 23:00

I sin stedsspesifikke installasjon ved Entrée inviterer Valentin Manz oss til å reflektere over hvordan vårt forhold til arbeid, sted og identitet har endret seg i løpet av de siste generasjoner. Etter hvert som Norge har opplevd store samfunnsøkonomiske endringer, har arbeidet blitt mer og mer abstrakt. Vårt forhold til de gjenstander og artefakter vi omgir oss med på daglig basis, endrer seg, på samme måte som husene vi bor i har blitt formål for spekulasjon (bobler så skjøre som glass).

Hva som er nyttig, og hva er søppel, forandrer seg i takt med at våre egne roller og verdier forvandles. I løpet av sommeren har Valentin bygget et lite hus ut av “brukbart skrot” i samarbeid med Svein, Helene og Frida. De er representanter for tre generasjoner i familien Åstveit, som bor i utkanten av Bergen og som tidligere var kjent for sine dyktige tømrere. Lydopptak fra dialogen mellom generasjonene underveis i byggeprosessen gir gjenklang i gallerirommet, og vi får et innblikk i opprinnelsen til dette nye hjemmet.

Valentin Manz (f.1973, Bavaria, Tyskland) bor og arbeider i Tromsø. Han er utdannet innen Visuell Kunst og Scenografi fra Slade School of Fine Art og Central Saint Martins, og i Kunstpsykoterapi fra Goldsmith University of London. Gjennom en rekke prosjekter i offentlige rom i inn-og utland er hans idéer manifestert i kinetiske skulpturer og installasjoner, malerier og sosiale og deltakende prosjekter. Han arbeider ofte med funnede gjenstander og avfall, vanligvis med en stedsspesifikk tilnærming til økologi, identitet og historie.

In his site-specific installation at Entrée, Valentin Manz invites us to think about the generational evolution of work, place and identity. Over the last generations, as Norway experienced major socio-economic changes, work has become more and more abstract. Our relationships with the objects and artifacts we surround ourselves with on a day-to-day basis is increasingly transforming, just like the houses we live in, have become commodities and subject to speculation (bubbles as fragile as glass). What is useful and what is junk keeps changing as our own roles and values transform.

Over the course of a summer, Valentin built a little house out of ‘useful junk’ in dialogue with Svein, Helene, and Frida. They are representatives of three generations within the Åstveit family, who live on the outskirts of Bergen and were once known for their skilled carpenters. Sound recordings from the dialogue across the generations during the building process will be echoed in the gallery space, giving an insight into the origin of this new home.

Valentin Manz (b.1973, Bavaria, Germany) lives and works in Tromsø. He is educated in the field of Visual Arts and Scenography from Slade School of Fine Art and Central Saint Martins, and in Art Psychotherapy from Goldsmiths University of London. Through a number of projects in public space at home and abroad, his ideas are manifested in kinetic sculptures and installations, paintings, and social and participatory projects.

Entrée

Markeveien 4b

entreebergen.no