Select Page

 19/10/2017

Åpningstider:

 €ons kl. 18–20

Vernissage:

19/10 kl. 18:00 – 20:00

Skisse til en samtale utforsker samtalen når den tar form som visuelt uttrykk, handling eller objekt. Prosjektet stiller spørsmål rundt hva som er destruktive og konstruktive handlinger, hvordan handlinger forståes eller misforståes og hvordan en fortelling vokser frem eller brytes ned avhengig av kontekst.

Arbeidet tar utgangspunkt i ideen om to personer på hver sin side av et bord. Ved hjelp av diverse verktøy, setter de etter tur spor i bordflaten. Som ordene, blir de borte etter at de uttales, men lagres som minner. Sammen lager sporene et bilde, en illustrasjon som er i konstant endring. De har sine kvaliteter, noen er vare og forsiktige, noen nølende andre igjen er brutale. Bildet forsetter å utvikle seg til bordet destrueres og kollapser.

(tresnitt, video, publikasjon)

Sketch of a conversation explores conversation when it shapes into visual expression, action or object. The project poses questions about what are destructive and constructive actions, how actions are understood or misunderstood and how a story grows or breaks down depending on context.

The work is based on the idea of ​​two people on each side of a table. With the help of various tools, they take turns making traces surface of the table. Like words, they disappear after they are pronounced, but are stored as memories. Together, the tracks make a picture, an illustration that is constantly changing. They have their qualities, some are careful, some hesitant others again are brutal. The image continues to evolve until the table is destroyed and collapses.

(woodcut, video, publication)

IN THE LIBRARY

Møllendalsveien 61, Bergen

https://www.facebook.com/intheartanddesignlibrary/