Select Page

26/04/2019 – 02/06/2019

Åpningstider:

Åpningstider Trykkeriet
Man—Fre, kl. 9.30—17
Fjøsangerveien 70a

Åpningstider Entrée
Tor—Søn, kl. 12—16
Markeveien 4b

Vernissage:

26/04 kl. 19:00 – 24:00

Entrée viser et nytt prosjekt av Toril Johannessen, som er blitt til i samarbeid også med Trykkeriet.

I prosjektet SKOGSAKEN kombinerer Toril Johannessen skoghistorie med nye bildeteknologier. Ved å undersøke naturrepresentasjon filtrert gjennom teknologi, ser hun nærmere på hvordan forestillinger om nærhet til, avstand fra og sameksistens med natur og teknologi tangerer hverandre. Med bergensk lokalhistorie som bakteppe og kunstig intelligens som optikk, er prosjektet et blikk på hvordan natur blir formet og mediert.

De skogkledde Byfjellene rundt Bergen vitner om en særegen del av norsk skogplantingshistorie. Etableringen av naturparken for 150 år siden skjedde i en tid der skogene på Vestlandet og i Norge forøvrig var i dårlig forfatning, blant annet etter rovhogst og stort beitetrykk. Målrettet skogplanting ble på midten av 1800-tallet et nasjonalt prosjekt for å gjøre skogbruket mer langsiktig. Ideen om ”beklædning av Bergens fjælde”, som Bergens Skog- og Træplantingsselskap hadde som sin hovedoppgave da de ble etablert i 1868, sprang blant annet ut fra ressursmangel og tanken om nasjonsbygging, men handlet også om estetiske preferanser der skoglandskapet var å foretrekke foran de ”graaskaldede bjerge” som dominerte landskapet rundt byen. Dagens ”skogsak” i Norge handler i stor grad om forvaltning, industri og friluftsliv, der paradokser som oppstår mellom globale klimaperspektiver og lokale verneperspektiver også kommer til syne.

Ved å benytte tusenvis av egne fotografier fra de beplantede byfjellene som råmateriale har Johannessen, i samarbeid med programvareutvikler Sindre Sørensen, startet opptrening av et maskinlæringsverktøy for å generere bilder av nye ”hybride” arter og skoglandskaper. Maskinlæringsverktøyet som er anvendt for prosjektet er StyleGAN, en type bildegenerator med åpen kildekode der to såkalt kunstige nevrale nettverk arbeider sammen. Denne fremgangsmåten kan i utgangspunktet generere et uendelig antall nye bilder, som endrer karakter etter hvert som de nevrale nettverkene lærer. Johannesen tar videre i bruk trykketeknikker som fotopolymer og silketrykk i fremstillingen av nye arbeider basert på øyeblikksbilder hentet ut fra opptreningsprosessen.

Toril Johannessen (f.1978, Trondheim, Norge) er basert i Tromsø (NO). Hun har utdannelsen sin fra Mountain School of Arts, Los Angeles, California (US) og Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (NO). Soloutstillinger inkluderer Liquid Properties (Marjolijn Dijkman & Toril Johannessen), ved Munchmuseet i bevegelse, Munchmuseet, Oslo, (NO) og Verbeke Foundation, Kemzeke, (BE); Toril Johannessen, ARoS, Aarhus (DK); Oppfinnelsen og Avviklingen av Øyet, Hordaland Kunstsenter, Bergen (NO); NORSK NATUR, med Tue Greenfort, Museet for samtidskunst, Nasjonalmuseet, Oslo (NO); Unlearning Optical Illusions, Trondheim Kunstmuseum, Trondheim (NO); AA-MHUMA-AITI-KITTEKITII, OSL Contemporary, Oslo (NO); Variable Stars, Preus Museum, Horten (NO); Teleportation Paradigm, UKS, Oslo (NO). Deltakelse i internasjonale gruppeutstillinger inkluderer 13th Dak’Art Bienniale de Dakar (SN), 13th Istanbul Biennial (TR) og Documenta 13 (DE).

Entrée presents a new project by Toril Johannessen, in collaboration with Trykkeriet.

In the project SKOGSAKEN (The Forest Case), Toril Johannessen combines forest history with new image technologies. She looks at how notions of proximity, distance and coexistence with nature and technology affect each other, by examining nature representation filtered through technology. With Bergen´s local history as backdrop and artificial intelligence as optics, the project explores how nature is shaped and mediated.

The forested city mountains around Bergen bear witness to a particular part of Norwegian afforestation history. The establishment of The Nature Park, 150 years ago, took place at a time when the forests in Western Norway and elsewhere in the country were in poor condition after vast harvesting and grazing pressure. Targeted tree planting in the mid-1800s was a national project to make forestry more long-term. The idea of “clothing the mountains of Bergen”, which was Bergen Forest and Tree Planting Company´s main objective when they established in 1868, arose in part from resource shortages and the idea of nation-building, but also had to do with aesthetic preferences, as the forest landscape was preferable to the “grey and bald mountains,” which at that time dominated the landscape around the city. Today the “forest case” in Norway is mainly concerned with forest management, industry and outdoor life. Also, we see paradoxes arising between concerns and measures for global climate change, and local preservation of nature and environment.

Toril Johannessen (b.1978, Trondheim, Norway) is an artist currently based in Tromsø, Norway. She is educated from Mountain School of Arts, Los Angeles, California (US) and Bergen National Academy of the Arts (NO). Exhibitions include the solo shows Liquid Properties (with Marjolijn Dijkman), at Munchmuseet on the Move, Munch Museum, Oslo, (NO) and Verbeke Foundation, Kemzeke, (BE); Toril Johannessen, ARoS, Aarhus (DK); Oppfinnelsen og Avviklingen av Øyet, Hordaland Kunstsenter, Bergen (NO); NORSK NATUR, with Tue Greenfort, Museum of Contemporary Art, National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo (NO); Unlearning Optical Illusions, Trondheim Kunstmuseum, Trondheim (NO); AA-MHUMA-AITI-KITTEKITII, OSL Contemporary, Oslo (NO); Variable Stars, Preus Museum, Horten (NO); Teleportation Paradigm, UKS, Oslo (NO). International group shows include the 13th Dak’Art Bienniale de Dakar (SN), the 13th Istanbul Biennial (TR) and Documenta 13 (DE).

Entrée

Markeveien 4b

entreebergen.no