Select Page

The White Pube: ‘Origin Story’
Lørdag 4. mai kl. 14.00, Bergen Kunsthall
Gratis inngang. Foredraget vil foregå på engelsk.

Organisert som en del av Masterutstillingen i kunst 2019 ‘with eyes closed, call me’
Bergen Kunsthall, Rasmus Meyers allé 5, 5015, Bergen, Norway
12 April – 5 May 2019

Et foredrag av The White Pube, en kollaborativ kunstkritikk-praksis som Gabrielle de la Puente og Zarina Muhammad står bak (basert i London og Liverpool, Storbritannia). The White Pube har bygget seg opp en internasjonal leser-skare siden 2015, og er uredde for å synliggjøre elitisme i kunstverdenen og fremme en ærlig, åpen og rett-frem form for kritikk i en tilgjengelig og relevant måte å skrive om kunst på.

The White Pube reflektere over hvorfor de begynte å skrive etter sin uteksaminering fra kunstskolen – og hvordan de fortsetter – med mål om å demokratisere galleriet og tilgjengeliggjøre det for publikum, og for å bringe ulike stemmer og perspektiver til samtidskunstdiskursen.

Denne samtale er samordnet av event working group Agnete Ilona Tangrand, Gentian Rhosa Meikleham, Linda Morell, Søren Krag, Tanya Varbanova, Tone Andersen:

“Denne utstillingen rommer mange samarbeid, fra de fysiske verkene selv, til samtalene om de, til forhandlinger om plass. For oss er denne måten å jobbe sammen på hva kunst behøver og trenger; det må alltid være rom for uenighet, utvikling og deling.

Når jeg tenkte på dette arrangementet, kom The White Pube straks til tankene. Jeg ønsket å komme i kontakt med de, som et svar på det jeg føler er en mangel på kritisk ærlighet i dagens kunstdiskurs. Jeg var på utkikk etter en måte å introdusere potensiell konflikt på, som en måte å komplisere og utdype en dialog om samtidskunst og verden den befinner seg i. Som nye MA-kandidater er vi på kanten av en potensiell karriere i kunstverden, og det er viktig å vurdere hva vi vil at det skal innebære og hvordan vi vil leve i det, sammen. Når vi forhandler om disse nye territoriene, er det mitt håp at vi kan være kritiske overfor miljøene og posisjonene vi inntar og bidrar til å oppmuntre hverandres arbeid. Dette arrangementet med The White Pube kommer i et vesentlig øyeblikk for å forestille seg nye fremtider. Vi arbeider imot, vi arbeider sammen med, vi arbeider sammen.”
– Gentian Rhosa Meikleham, event working group

www.thewhitepube.co.uk
www.witheyesclosedcallme.com
Follow The White Pube! @thewhitepube

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

The White Pube: ‘Origin Story’
Saturday 4 May 14:00, Bergen Kunsthall
Free, all welcome. The talk will be in English

Organised as part of ‘with eyes closed, call me’, the Fine Art Masters graduation exhibition 2019 of the Faculty of Art, Music and Design (KMD), University of Bergen
Bergen Kunsthall, Rasmus Meyers allé 5, 5015, Bergen, Norway
12 April – 5 May 2019

A talk from The White Pube, the collaborative art criticism practice of Gabrielle de la Puente and Zarina Muhammad (based in London and Liverpool, UK). The White Pube have been building an international readership since 2015, unafraid to call out elitism in the art world and encouraging straight-forward criticism as an accessible and relevant form of art writing.

In this event, The White Pube reflect on why they began writing after graduating from art school – and how they keep going – in order to democratise gallery audiences and bring in different voices and perspectives to contemporary art discourse.

This event is co-organised by the event working group Agnete Ilona Tangrand, Gentian Rhosa Meikleham, Linda Morell, Søren Krag, Tanya Varbanova, and Tone Andersen:

“This exhibition holds many collaborations, from the physical works themselves, to the conversations around them, to the negotiations of space. For us, this working together is what art needs and demands; there must always be room for disagreement, development and sharing.

When thinking about this event, The White Pube immediately came to mind. I wanted to reach out to them, as a response to what I feel is a lack of critical honestly in current art discourse. I was looking for a way to introduce potential conflict, as a way to complicate and elaborate on a dialogue around contemporary art, and the world it sits in. As new MA graduates we are on the edge of a potential career in this world, and it is important to consider what we want it to be and how we want to live in it, together. As we negotiate these new territories, it is my hope that we can stay critical of the environments we occupy and help to encourage each others work. This event with The White Pube comes at a pivotal time for imagining new futures. Working against, working with, working together.”
– Gentian Rhosa Meikleham, event working group

www.thewhitepube.co.uk
www.witheyesclosedcallme.com

Follow The White Pube! @thewhitepube