Select Page

mortensen

22/5 – 31/5
Ons-Søn//Wed-Sun: 12 – 18
Vernissage:
22/5: 20.00
 
 

De første linjene i bøker og pressemeldinger er alltid viktigst. 

Man kan ikke tilegne dem tilstrekkelig stor omsorg.

Kritikere og profesjonelle lesere innrømmer skamløst at de bedømmer hvilken som helst bok eller pressemelding ut fra de tre første setningene: om disse setningene vekker misnøye, slutter de å lese der og åpner, med et lettelsens sukk, neste bok eller pressemelding.

Det er denne farlige odden du nå har rundet.

Du har kastet deg inn i noe ukjent – en form for tapperhet man godt kunne ha trodd var død og begravet.

Realism er en utstilling om det.

Eller hvordan snakke om fortellinger du ikke har lest.

Alle går sannelig med en bok i magen, men som regel er det der den bør forbli.

Er vi for alltid dømt til å mene noe om fortellinger vi, så å si, ikke har bedt om?

——-

Som tidlig eksponent for en teknologi-orientert poetikk har Audun Mortensen gransket den digitale teknologiens evne til raskt å formulere nye og midlertidige premisser for narrativitet og sosialt minne. Mortensens post-lyriske approprieringer undersøker fikserte representasjonsformer og det angivelige formålet med nyere medier.

Utfallene kan være overraskende, morsomme og gripende, enten i form av video, performance, installasjon eller trykte medier, i galleriet eller på nettet. Verkenes ytre stringens forvarer en underliggende vitalitet og ekstase: det antydes en totalitet som er potensiell, hypotetisk, mangfoldig.

Realism åpner fredag 22. mai kl 20.00.

Audun Mortensen (1985, Seoul) er en norsk forfatter og kunstner bosatt i Oslo. Han har utgitt syv bøker, og stilt ut ved Futura Gallery i Praha, Gagosian Gallery i New York og V1 Gallery i København.

The first lines of books and press releases are always the most important.

One cannot be too careful about them.

Critics and professional readers shamelessly admit that they judge any book or press release on its first three sentences: if they don’t like those sentences, they stop reading right there and, with a sigh of relief, open up the next book or press release.

This is the treacherous cape you have just rounded.

You have thrown yourself into something unknown – a form of bravery one could well have thought outmoded these days.

Realism is a show about that.

Or how to talk about stories you don’t know.

Everybody does have a book inside them, but in most cases, that’s where it should stay.

Are we forever obliged to express our thoughts on stories we, so to speak, haven’t asked for?

——-

Early exponent of tech-oriented poetics, Audun Mortensen has been drawn to digital technology for its ability to rapidly formulate new, yet temporal, premises for narration and social memory. His post-lyrical strategy of appropriation remains his key tool for interrogating fixed systems of representation, and the stated purpose of newer media.

Outcomes can be surprising, funny, and poignant, whether in the final form of video, performance, installation, or print media, in the gallery or online. There is a hilarious faithfulness and vitality to Mortensen’s multi-sourced work that belies its rigid appearance; it suggests a totality that is potential, conjectural, manifold.

Realism opens on Friday the 22nd of May at 20.00. 

Audun Mortensen (b. 1985, Seoul) is a Norwegian author and artist living in Oslo. He is the author of seven books of poetry and fiction, and has shown his work at Futura Gallery, Prague; Gagosian Gallery, New York City; and V1 Gallery, Copenhagen.

Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
kunstsenter.no