Select Page
25/5 – 5/6
15 – 18
Vernissage:
24/5: 18.00

“On a horizontal beam supporting the roof of Brecht’s study, there is a
painted inscription: “The truth is concrete.” On a window ledge stands a
little wooden donkey that can nod its head. Brecht has hung a little
notice around its neck with the words: “I, too, must understand it”.”

Walter Benjamin ”Notes from Svendborg”, 24. juli 1934

I utstillingen “(T)reason and Emotion”  vises Per-Oskar Leus videoessay
“Crisis and Critique”  fra 2012, samt en serie nye arbeider i tekstil,
laget med utgangspunkt i denne filmen.

“Crisis and Critique” er bygd opp rundt lydopptak fra den tyske
dramatikeren og poeten Bertolt Brechts vitnemål foran den amerikanske
kongressens House Un-American Activities Committee (HUAC) i 1947. Disse
HUAC-høringene hadde som formål å avdekke kommunistisk infiltrasjon i den
amerikanske underholdningsbransjen, og markerte således starten på
heksejakten som for alvor tok til i USA under ledelse av senator Joseph
McCarthy utover 1950-tallet. I Leus iscenesettelse er lydopptakene
kombinert med klipp fra filmer som på ulike vis er knyttet til Brecht, og
andre viktige aktører i HUAC-prosessene under den kalde krigen.

Blant materialet Leu har benyttet for å reaktivere Brechts vitnemål, er
rettssal-scenen fra Fritz Langs M (1931), som i følge Lang var direkte
inspirert av Brechts musikal “Tolvskillingsoperaen”. En lengre
animasjonssekvens i “Crisis and Critique” stammer fra Der Fuehrer’s Face
(opprinnelig Donald Duck in Nutzi Land) – en propagandategnefilm produsert
av Walt Disney i 1943. Disney bidro i å piske opp stemningen mot
venstreorienterte i Hollywood, og sto på HUAC-komitéens liste over
vennligsinnede vitner under høringene i Washington.

Som en fremtredende skikkelse på den tyske venstresiden, hadde Brecht selv
opplevd nazistenes innskrenkninger i kulturfeltet få år tidligere. I
tillegg hadde han ved flere anledninger eksperimentert med
tribunalformatet i egne teaterstykker, og var dermed godt rustet til å
møte sine nye anklagere. Ved hjelp av kløkt og humor bedriver forfatteren
en retorisk katt-og-mus-lek med komitéen, i deres forsøk på å “avsløre”
det politiske tankegodset i Brechts verker. På denne måten er “Crisis and
Critique”   en slags svart komedie om sensur, ideologi, og kunstens
spillerom overfor maktapparatet. Prosjektet føyer seg inn i en rekke av
Leus arbeider som ser nærmere på kunstnerens rolle under perioder med
store samfunnsmessige omveltninger.

Leus tittel er hentet fra Krise und Kritik – et planlagt, men urealisert
venstreintellektuelt tidsskrift, unnfanget av Brecht sammen med den tyske
filosofen Walter Benjamin på høyden av den store depresjonen omkring 1930.
Sistnevntes ånd kan sies å være tilstede i redigeringsformen Leu har
valgt, da Benjamin anså filmmontasjen som et viktig politisk redskap i sin
egen tid. Leu har dessuten tatt i bruk en rekke fremmedgjøringseffekter –
teknikker fra Brechts episke teaterform, utviklet for å skjerpe
tilskuerens kritiske iakttagelsesevne.

Per-Oskar Leu er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Staatliche
Hochschule für Bildende Künste – Städelschule, Frankfurt am Main. Han
fullførte nylig Whitneymuséets Independent Study Program i New York. I
2014 har Leu deltatt på utstillingene “Vi lever på en stjerne”, Henie
Onstad Kunstsenter; “In These Great Times”, Kunstnernes Hus og EVA
International Biennial. http://peroskarleu.com

Volt er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd – Rom for kunst.

The exhibition “(T)reason and Emotion” presents Per-Oskar Leu’s 2012 video
essay Crisis and Critique and a series of new textile works drawing on
this film.

Crisis and Critique is built around the audio recordings of German
playwright and poet Bertolt Brecht’s testimony before the U.S. Congress’
House Committee on Un-American Activities (HUAC) in 1947. The HUAC
hearings were intended to uncover communist infiltration in the American
entertainment industry, and marked the beginnings of the witch-hunt that
began in earnest in the USA under senator Joseph McCarthy’s leadership in
the 1950s. In Leu’s staging the recordings are combined with film clips
that are, in different ways, related to Brecht and other key players in
the HUAC processes during The Cold War.

Among the material Leu has used to reactivate Brecht’s testimony is the
courtroom scene from Fritz Lang’s M (1931), which according to Lang was
directly inspired by Brecht’s musical “The Threepenny Opera”. An extended
animation sequence in “Crisis and Critique” is taken from Der Fuehrer’s
Face (originally Donald Duck in Nutzi Land) – a propaganda cartoon
produced by Walt Disney in 1943. Disney helped stir up anti-leftist
sentiment in Hollywood and was on the HUAC committee’s list of “friendly
witnesses” during the hearings in Washington.

As a prominent figure on the German left, Brecht had himself experienced
the Nazi restrictions in the field of culture a few years earlier. He had
also experimented with using the tribunal as a form in his own plays, and
was thus well equipped to face his new accusers. By way of wit and humor,
the author engages in a rhetorical cat-and-mouse game with the committee
in their attempts to “expose” the political content of Brecht’s works.
Crisis and Critique thus becomes a kind of dark comedy on ideology and the
freedom of artistic expression in relation to the powers that be. Like
many of Leu’s earlier works, the project is concerned with the role of the
artist in times of social upheaval.

Leu’s title is taken from Krise und Kritik – a planned but never realised
journal conceived by Brecht and the German philosopher Walter Benjamin at
the height of The Great Depression around 1930. One might say that the
latter’s spirit is present in Leu’s editing, as Benjamin considered the
film montage a powerful political tool of his time. Leu has also employed
a number of estrangement effects – techniques from Brecht’s epic theatre
designed to stimulate the viewer’s critical faculties.

Per-Oskar Leu studied at The Academy of Fine Art in Oslo and Staatliche
Hochschule für Bildende Künste – Städelschule, Frankfurt am Main. He
recently completed the Whitney Museum of American Art’s Independent Study
Program in New York. In 2014 Leu has participated in the exhibitions “We
Are Living on a Star”, Henie Onstad Kunstsenter; “In These Great Times”,
Kunstnernes Hus and EVA International Biennial. http://peroskarleu.com

Volt is supported by Arts Council Norway and City of Bergen.

 
Tollbodallmenningen 39
v-o-l-t.no
marie@v-o-l-t.no
91 11 13 09