Select Page

31/03/2017 – 02/04/2017

Åpningstider:

Fre kl. 19:00–22:00

Lør–søn kl. 12:00–18:00

Vernissage:

31/03 kl. 19:00 – 22:00

Detta är ett försök att tillämpa visuella uttryck till mer eller mindre
fristående ljudexperiment utan att forcera fram en allt för given audiovisuell
upplevelse.

Om:
Noah Hallström, född1989, Stockholm

I de flesta fall är ordlös musik utgångspunkten, antingen
genom intuitiva inspelningar eller genom att bygga upp strukturella
ramverk/plattformar att ta nästa språng ifrån.
Detta medium förmåga att ge utrymme för var individs egna associationer är
någonting jag bejakar.
Jag eftersträvar att alla ljudkällor har en fristående funktion samt fungerar
som beståndsdel i en större kontext.
Allting som kommer ut kanske svävar omkring i en slags sfär av ett enda
genomsyrande tema.
Emellertid ter sig det mesta att vara anspråkslöst och mest kunna utgöra en
bakomliggande känsla, stämning, någonting som bara är.
Är det en drivkraft att försöka bygga ett andrum för mig själv och
andra människor?
Att bereda rum för tystnad, för tankar, för tiden, i ett försök att konstruera
något eteriskt.
Jag vill dra nytta av detta rum, där jag kan utveckla
min lyhördhet gentemot mig själv och andra.

This is an attempt to apply visual expression to the more or less independent
sound experiments without rushing an overly affectionate audio-visual
experience.

About:
Noah Hallström, born 1989, Stockholm

In most cases, wordless music is the starting point, either
through intuitive recordings or by building up structural
frameworks to play inside of.
This medium’s ability to provide room for each individual’s
own associations is important to me.
I aspire that all audio sources have an independent function and
serves as an element in a larger context.
Everything that comes out perhaps floating in a kind of
sphere of a single pervasive key.
However, it can mostly serve as an underlying feeling, mood,
something that just is.
Is it a force, trying to build a respite for myself and other
people?
To make room for silence, for thoughts, for time, trying to
construct something ethereal.
I want to take advantage of this space, where I can develop
my sensitivity towards myself and others.

Bokboden

Marken 37, 5017 Bergen

Sounds: https://soundcloud.com/karlnoah Motions: https://www.youtube.com/channel/UCeBNwbJRqPPHzzbg_9oqToQ/videos Pictures: https://www.instagram.com/karl_noah