Select Page

 

13/05/2016 – 12/06/2016

Åpningstider:

Ons–søn kl. 12:00–18:00

 

Vernissage:

13/05 kl. 18:00 – 22:00

Ikke helt på jorda, ikke helt svevende, sakte, sikkert, presenterer Museum of Museum – på tå hev – sin samling.

Gjennom en særegen og diskret opplevelse av omgivelsene, er alt sammen i bevegelse; hver dag vil et nytt kunstverk fra Museum of Museums egen samling vises frem, og de besøkende inviteres til å bevege seg gjennom det teppekledte landskapet. Museum of Museum stiller på freidig vis spørsmål ved museet, hvordan det konserverer og stiller ut den håndgripelige og uhåndgripelige arven fra menneskeheten, museets miljø, hvordan det kommuniserer, hvordan det presenterer ting og kunst. Fra en besøkendes synspunkt samler Museum of Museum på alt som kommer fra museer – alt som representerer museet.

Sakte, sikkert, presenterer Museum of Museum et lite utvalg av sine skatter i en teksturert situasjon.

http://museumofmuseum.com

Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.

Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden.

Not quite on the ground, not quite levitated, slowly, surely, the Museum of Museum – on tip-toe – presents its collection.

Through a particular and discreet experience of the space, everything is moving; every day, a new artwork from the Museum of Museum’s collection is displayed, and the visitors are invited to drift through the landscape of the carpet. Museum of Museum mischievously questions the museum, its ways of conserving and exhibiting the tangible and intangible heritage of humanity, its environment, its ways of communication, of presenting things and art. From a visitor’s point of view, Museum of Museum collects everything coming from museums – everything representing the museum.

Slowly, surely, Museum of Museum presents a small selection of its treasures in a textured situation.

http://museumofmuseum.com

Archipelago is a small, flexible platform for showing individual works and installations in a focused but open environment. Located on the ground floor of Hordaland kunstsenter, adjacent to a larger, more formal exhibition space, archipelago works with the constraint of limited physical space in order to explore the changing modalities of artworks in the age of virtual space. Archipelago is programmed with short lead times for each new project, with the intention of reinserting curatorial agility and real-time engagement into the institution. This initiative follows a different schedule to Hordaland kunstsenter’s main exhibition programme, and is conceived as a group of ‘thought islands’ appearing in time.

 

Hordaland kunstsenter

Klosteret 17

www.kunstsenter.no