Select Page

 26/10/2017

Åpningstider:

€tor kl. 19–21

Vernissage:

26/10 kl. 19:00 – 21:00

Moa Franzén bringer to verk, forestillingen Det er veldig stille og teksten fungerer ordbok / leksikon.

“Det er veldig stille” setter stilen – den usynlige – som en diskursiv og performativ handling i sentrum av oppmerksomheten. Det foreslås at publikum konfronterer sin egen stillhet som en form for tale, og retter oppmerksomhet til hvordan dette virker i prestasjonssituasjonen i forhold til makt, motstand, avtale og sårbarhet.
“Ordbok / leksikon” bruker leksikonet til å diskutere og utføre forholdet mellom språk og autoritet ved å sette det på spill gjennom brudd, gjentakelser, forskyvning og poesi.

Moa Franzén (f. 1985) er en kunstner og forfatter basert i Stockholm. Hennes praksis omgir skrift og opptreden og plasserer seg i og mellom visuell kunst, koreografi og litteratur. Franzéns arbeid utvikler seg rundt forholdet mellom språk og vold, retorikk og ideologi, kropp og kraft – oftest med skriving som base, stemme som verktøy og ytelse som form.

(translation by google translate)

Moa Franzén brings two works, the performance It is very quiet and the text work ordbok/lexicon.

”It is very quiet” puts silence – the unsaid – as a discursive and performative act in the center of attention. It proposes that the audience confront their own silence as a form of speech, and directs attention to how this acts within the situation of the performance in relation to power, resistance, agreement and vulnerability.
”ordbok/lexicon” uses the form of the lexicon to discuss and perform the relationship between language and authority by putting it at play through ruptures, repetitions, displacement and poetry.

Moa Franzén (b. 1985) is an artist and writer based in Stockholm. Her practice encircles writing and performance and places itself in and between visual arts, choreography and literature. Franzéns work evolves around the relation between language and violence, rethorics and ideology, body and power – most often with writing as the base, voice as the tool and performance as form.

IN THE LIBRARY

Møllendalsveien 61, Bergen

https://www.facebook.com/intheartanddesignlibrary/