Select Page

10/05/2019 – 03/05/2019

Åpningstider:

ons– søn kl. 12–17

Vernissage:

10/05 kl. 19:00 – 22:00

Myte: Verden klarer seg ikke uten fossil energi de neste 30 årene.
Myte: Verdens etterspørsel etter energi vil øke betraktelig de neste 20 årene.
Myte: Handlingsevnen er begrenset.
Utfordring: Manglende perspektiv og forståelse for omfanget, samt hvilke tiltak som gir resultater.
Utfordring: Fokus må rettes mot strukturelle løsninger, ikke individuelle.

De siste årene har Margrethe Kolstad Brekke utviklet ambisiøse prosjekter som kontekstualiserer de radikale endringene som skjer innen energisektoren. I tett samarbeid med Kristin Gulbrandsen Frøysa og Finn Gunnar Nielsen fra Universitetet i Bergen, har Kolstad Brekke utformet fem sentrale spørsmål og myter som fokus for utstillingen. “Potential Exceeds the Demand” består av en serie nye arbeider basert på spørsmålene omkring den komplekse og rotete prosessen i overgangen til et fornybart energisystem, og hvordan diskursen føres i offentligheten.

Diskusjonen om global oppvarming og klimaendringer er rundt oss hele tiden. En ung svensk kvinne var initiativtaker og frontet en verdensomspennende skolestreik for klima. Fornybar energi er et hett tema blant politiske partier. I nyhetene og gjennom sosiale medier spres rapporter og diskusjoner som ber oss om å være klar over faresignalene; for vi må sette i gang umiddelbare tiltak for å redusere CO2-utslipp, og ta i bruk alternative energikilder.

Potensialet og forskningen på nye former for energi har aldri vært større, og på kort tid har mange små-skala aktører dukket opp over hele verden. Vi står foran nye og radikale endringer i måten vi produserer energi, men spørsmålet en stiller seg er: Hva venter vi på?

Over recent years, Margrethe Kolstad Brekke has developed ambitious projects contextualising the paradigm shift currently taking place within the energy sector. In close collaboration with Kristin Gulbrandsen Frøysa and Finn Gunnar Nielsen from the University in Bergen, Kolstad Brekke formulated five key questions and myths to be the focus of the exhibition. “Potential Exceeds the Demand” presents a series of new works based on these key questions that are currently defining the complex and messy process of transitioning into a renewable energy system, and how the discourse is being communicated in public.

The discussion of global warming and climate change is present all around us these days. A young Swedish woman initiated and fronted a worldwide movement of school strikes for the climate. Renewable energy headlines the statements of political parties. In the news and through social media there are reports and debates that ask us to heed the warning signs; take immediate action to reduce CO2 emissions and engage in alternative energy sources.

The potential and research into new forms of energy has never been more substantial, and many small-scale operations are rapidly emerging all over the world. We are facing new and radical changes to the way we produce energy, yet the question seems to be: What are we waiting for?

Hordaland kunstsenter

Klosteret 17

www.kunstsenter.no