Select Page
MaaikeBleeker
Forelesning
28/5 
Onsdag: 19.00
 

I vår tids globaliserte, medierte, utvidede og spredte virkelighet er
representasjon mer enn noen gang et sted der det forhandles om forhold
mellom fortid, nåtid og framtid. Dette kan bidra til frigjøring fra
tidligere fastsatte grenser og kategorier som definerer identitet og
selvet, men også føre til nye former for disiplin – den typen disiplin som
Jon McKenzie så treffende beskriver som «opptre, ellers». Med utgangspunkt
i flere verk av den libanesiske kunstneren Rabih Mroé utdyper denne
forelesningen kunstens potensiale til å gå inn i denne situasjonen med et
kritisk blikk.

Maaike Bleeker er professor i teatervitenskap og leder for Institutt for
media­ og kulturstudier ved Universitetet i Utrecht. Hun har tidligere
undervist ved School for New Dance Development (Amsterdam), Piet Zwart
Post-Graduate Program in Fine Arts (Rotterdam) og ved Universitetet i
Amsterdam. Siden 1991 har hun vært aktiv som dramaturg innen teater og
dans. Hun har spilt i flere forelesningsperformancer og drevet sitt eget
teaterkompani, Het Oranjehotel, (1993–2000). I 2006–2007 var hun
gjestekunstner ved Amsterdam School for the Arts. Hun arrangerte
Performance Studies internationals konferanse, “Camillo 2.0: Technology,
Memory, Experience” (Utrecht, 2011). Hun har skrevet boken “Visuality in
the Theatre” (Palgrave 2008), tekstene hennes har blitt publisert i en
rekke internasjonale tidsskrift og artikkelsamlinger og hun har vært
redaktør for flere bøker, blant annet “Anatomy Live: Performance and the
Operating Theatre” (AUP 2008). Maaike Bleeker er leder av Performance
Studies international, PSi, http://psi-web.org.

Forelesningen er støttet av Bergen kommune Internasjonal kunst- og
kulturutveksling. Volt er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd – Rom for kunst.

Within contemporary globalized, mediatized, augmented and distributed environments representation is more than ever a place of negotiation of relationships between past, present and future. This may result in liberation from previously fixed boundaries and categories defining self and identity, but it could also give rise to new kinds of discipline, the kinds of discipline that Jon McKenzie so aptly describes as the discipline
to ‘perform or else’. Taking several works by Lebanese artist Rabih Mroé
as its point of departure this lecture elaborates on the potential of art
for a critical engagement with this situation.

Maaike Bleeker is a professor of Theatre Studies, and the Head of
Department of Media and Culture Studies at Utrecht University. Previously
she taught at the School for New Dance Development (Amsterdam), the Piet
Zwart Post-Graduate Program in Fine Arts (Rotterdam) and the University of
Amsterdam. Since 1991, she is also active as dramaturge in theatre and
dance. She performed in several lecture performances, ran her own theatre
company, Het Oranjehotel, (1993-2000). She was the organizer of the 2011
world conference of Performance Studies international, titled “Camillo
2.0: Technology, Memory, Experience” (Utrecht, 2011). She has written the
book “Visuality in the Theatre” (Palgrave, 2008), published extensively in
international journals and edited volumes and edited several books among
them “Anatomy Live: Performance and the Operating Theatre” (AUP 2008).
Maaike Bleeker is president of Performance Studies international, PSi,
http://psi-web.org.

The lecture is supported by City of Bergen. Volt is supported by Arts CouncilNorway and City of Bergen.

 
Litteraturhuset i Bergen
v-o-l-t.no
marie@v-o-l-t.no
91 11 13 09