Select Page

23/02/2019 – 24/03/2019

Åpningstider:

Mon– Fri kl. 11–16

 Sat kl. 11–16

 Sun kl. 12–18

Vernissage:

23/02 kl. 14:00 – 17:00

Ei hildring er eit syn der det som er i horisonten, tilsynelatande svever over den, og det som ligg lågare i landskapet, ser ut til å opphalde seg ein annan stad. Utstillingstittelen speglar slik ulike laga av illusjon i begge kunstnarane sine arbeid. Gro Thorsen sine måleri viser ofte anonyme menneske som passerer forbi bildeflata i ukjende storbygatar eller arkitektoniske rom, og nokre gonger flytande i noko som kan synast som eit tomt rom. I måleria til Marianne Morild kan ein skimte landskap, fantastiske skogar eller forhistoriske fjellformasjonar under lag av abstrakte former. Rett før dei manifesterar seg i noko kjend, unndreg dei seg likevel kategorisering. I utstillinga finn vi historier om tid, reiser, landskap og avstand.

Gro Thorsen er utdannet Wimbledon School of Art, London. Ho har ei lang rekkje med utstillingar bak seg, mellom anna i Belgia, London, Hong Kong, Oslo and New York. Arbeida hennar er representerte i fleire offentlege og private samlingar, mellom anna Griegsamlingen, Warner Music Entertainment, Bergen Sjøkrigsskolen i Bergen og ved fleire av Fidelity Ltd sine internasjonale kontor. Thorsen bur og arbeidar i London og Bergen

Marianne Morild er utdanna ved Chelsea College of Art & Design, London og Central Saint Martin’s College of Art & Design, London. Dei siste ti åra har ho delteke ved utstillingar ved Agrikultura Triennale i Malmø, fleire utstillingar i London, mellom anna ved Studio 1.1, Cock’n Bull Gallery og Transition Gallery, og ulike visningsstader i Bergen, Edinburgh, Oslo. Ho bur og arbeider i Bergen.

A Hildring (English: superior mirage) is a vision where what is the horizon seems to float above it, and what is lower in the landscape seems to be situated in another place. The title of the exhibition mirrors thus the various layers of illusion in the works of both the artists. Gro Thorsen’s paintings often show anonymous persons as they pass the picture plane in unknown city-streets or architectonical spaces, sometimes floating in seemingly empty spaces. In Marianne Morild’s paintings, we can recognize landscapes, fantastic forests or prehistorical mountains under layers of abstract forms. Just before they manifest as something known, they avoid categorization.

Gro Thorsen studied painting at Wimbledon School of Art, London. She has exhibited extensively, among other places in London, Belgium, Hong Kong, Oslo and, New York. Her works are represented in several public and private collections, for instance, the Grieg Collection, Warner Music Entertainment and at many of Fidelity Ltd’s international offices. Thorsen lives and works in London and Bergen.

Marianne Morild has her education from Chelsea College of Art & Desing, London, and Central Saint Martin’s College of Art & Design, London. The last ten years she has participated in exhibitions at Agrikultura Triennial, Malmö, several shows in London, for instance at Studio 1.1, Cock’n Bull Gallery and Transition Gallery, as well as at various showrooms in Bergen, Edinburgh, and Oslo. She lives and works in Bergen.

Oseana Kunst & Kultursenter – Galleri Hvelvet

Mobergsbakken 20, 5200 Os

www.griegsamlingen.no