Select Page

tonning

14/11 –16/11
Lør – Søn: 12 – 16
Vernissage:
Fredag 14/11: 19.00
 

noWhere nowHere er et pågående prosjekt som tar utgangspunkt i interessen
for to spesifikke steder i verden; Bergen (Hordaland) og Bergen (North
Dakota). Gjennom ulike typer kartlegginger og strategier drodles det med
semantiske koplinger, skalaforskyvninger og forholdet mellom det generiske
og det spesifikke. Forbindelser oppstår for å sannsynliggjøre det
håndgripelige i det forestilte (og visa versa), og utstillingen i Galleri
Fisk begynner i siste ende å opplyse om måter å lese romlige tilstander i
og i mellom Bergen og Bergen.

Erik Tonning er bachelorstudent på KHIB og søker i sine arbeider en
forståelse av rommets grunnleggende og autonome egenskaper, der erfart rom
og dets egenart delvis skal oppdages og delvis skal formes. Hans arbeider
prøver med enkle betydninger å risse forskjellig materiale inn i flyktige
territorier for å se i hvilken grad spor, tid og minne spiller en rolle i
sansningen av rom. Gjennom å rekognosere ulike romlige forflytninger;
funnet, fanget eller iscenesatt, bearbeides dette fra større
stedsspesifikke installasjoner til mindre collager, tekst og objekter.

The outset for noWhere nowHere arrives from an interest in two specific
places in the world; Bergen (Hordaland) and Bergen (North Dakota). Semantic
couplings, scale displacement and relationships between the generic and the
specific are explored in various types of mappings, and as connections
occur the material blur together in order to substantiate the imagined
world into the tangible (and visa versa). The exhibition in Galleri Fisk
might start to illuminate ways to read different spatial conditions in
substances moving in and in between Bergen and Bergen.

Galleri Fisk
Kong Oscars Gate 46
gallerifisk.no
gallerifisk@gmail.com