Select Page
Disclosed Location WEB large
Forestillinger / Omvisninger:
Tirsdag 18. mars: Deborah Pearson (London)
Onsdag 19. mars: Pedro Gómez-Egaña (Bergen/København)
Torsdag 20. mars: Wendy Houstoun (London)
Fredag 21. mars: Augusto Corrieri (London)

Alle omvisningene begynner kl. 19:00.

Lørdag 22. mars:
Forelesning og panelsamtale med kunstnerne
14:00 – 15:00 Forelesning med Vlatka Horvat med bildebidrag fra tredve internasjonale kunstnere
15:30 – 17:00 Panelsamtale med kunstnerne som deltar i “Disclosed Location”
 
Veiten 2B, 5012 Bergen

Omvisninger i et tomt rom av fire kunstnere

Et prosjekt av Vlatka Horvat.

Med:
Augusto Corrieri, Pedro Gómez-Egaña, Wendy Houstoun, Deborah Pearson

I sitt nye bestillingsverk for Volt har den London-baserte kunstneren Vlatka Horvat invitert fire kunstnere innen ulike felt – fra performance og dans til installasjon, video og tekst – til å planlegge og holde omvisninger i et tomt butikklokale i Veiten 2B i Bergen, som tidligere huset en blomsterbutikk.

Alle arrangementene er gratis.
Du kan reservere billett ved å sende e-post til
marie[at]v-o-l-t.no, eller møte opp ved inngangen til Veiten 2B.
Omvisningene begynner presis.
Hver omvisning varer i ca. 35 minutter.

Om prosjektet:

De siste årene har Vlatka Horvat arbeidet mye med funne rom – hvor hun har omformet og tolket dem på nytt ved å omorganisere dem, eller grepet inn i dem ved hjelp av provisoriske og midlertidige handlinger eller materialer. Prosjektet i Bergen er utviklet spesielt for et tomt butikklokale i Veiten 2B. Her lar Horvat rommet stå tomt, og forvandler det – ikke ved å fylle det med ting – men ved å samle ulike tenkte historier, narrativ og hendelser i det.

Gjennom en serie med omvisninger med fire kunstnere blir prosjektet en slags performativ gjenopplivning av et tomt rom der ting, hendelser og bilder vekkes til live, kalles frem heller enn å vises frem. Der stedets fysiske og romlige egenskaper – dets arkitektur og økonomiske, sosiale og materielle dimensjon – kan bli en drivkraft til å undersøke forholdet mellom konstruert rom (og tomrom spesielt) og menneskelig tilstedeværelse, handlemåte og fornemmelse av muligheter.

Horvats seneste romlige installasjoner har ofte fokusert på tilskuerens tilstedeværelse og utforsket hvordan inngripen i et fysisk rom kan påvirke måten vi beveger oss i og gjennom det, valgene vi kan gjøre i det, og hvordan selve rommet kan avgjøre hva som kan (og ikke kan) skje i det.

“Disclosed Location” nærmer seg et bestemt tomt lokale som et sted med potensiale, som kontinuerlig endres og tolkes på nytt ved hjelp av projeksjoner, fremkalling og fantasi. Etterhvert som de ulike omvisningene utfolder seg gjennom en uke, legges ulike historier, narrativ og versjoner av rommet lagvis oppå hverandre, de kolliderer med andre narrativ og spor, og skaper en fornemmelse av muligheter (og umuligheter) i rommet og dets tenkte fortider, nåtider og fremtider.

Lørdag 22. mars – etter fire dager med kunstneromvisninger – blir det en forelesning med Horvat hvor hun ser videre på utforskningen av tomme rom, gjennom en presentasjon med bildemateriale fra tredve internasjonale kunstnere. Dagen avsluttes med en panelsamtale mellom Horvat og kunstnerne som deltar i “Disclosed Location”, der de reflekterer over innfallsvinklene og strategiene de brukte da de planla omvisninger i rommet, og går nærmere inn på noen av temaene prosjektet tar opp.

BIO:

Vlatka Horvat arbeider med skulptur, installasjon, tegning, performance, fotografi og tekst. Prosjektene hennes har ofte fokus på å omarbeide og rekonfigurere gjenstander, konstruerte rom og de sosiale relasjonene som gjør seg gjeldende i det. Hennes siste separatutstillinger har vært ved Disjecta Contemporary Art Center (Portland), annex14 (Zurich), Boston University Art Gallery, Rachel Uffner Gallery (New York), Zak|Branicka Gallery (Berlin), Bergen Kunsthall og The Kitchen (New York). Hennes bestillingsverk inkluderer blant annet installasjoner for Marta Herford Museum, The 53rd October Salon (Beograd), artissima 18 (Torino), Stroom (den Hague), “Greater New York” ved MoMA PS1 (New York), Galerija Skuc (Ljubljana) og den 11. Istanbul-biennalen. Performancene hennes har blitt vist på scener og festivaler i hele verden. I 2010 ble hun tildelt Rema Hort Mann Foundation-prisen for billedkunst (New York).
http://www.vlatkahorvat.com

Deborah Pearsons kunstneriske praksis rommer tekstbaserte arbeider, forestillinger, dramaturgi, felleskapsbaserte og offentlige kunstprosjekter. Som kunstner er hun tilknyttet Volcano i Toronto, som hun har samarbeidet med om flere prosjekter: som manusforfatter for “Tabletalk” (2009) og librettist for “A Synonym for Love” (2012). For sistnevnte ble hun nominert til Dora Mavor Moore-prisen. Hun er grunnleggeren og en av lederne ved Forest Fringe, et kunstnerledet nettverk som arbeider for å fremme rom til å vise arbeider på ulike utviklingsstadier ved Edinburgh Festival. Det første soloarbeidet hennes, “Like You Were Before”(2010) vant Herald Angel-prisen, og den siste forestillingen hennes, “The Future Show”, har blitt vist i Austin, Vancouver, Dublin, London og Ghent. Forestillingen er fremdeles på turné, og vises i New York og Lisboa til høsten. Pearson er nå i ferd med å ta en praksisbasert doktorgrad som Reid Scholar ved Royal Holloway, der hun studerer narrativ i samtidsperformance.
http://www.deborahpearson.com

Pedro Gómez-Egaña er en colombiansk kunstner. Han er førsteamanuensis ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, der han har ansvar for masterprogrammet i kunst. Gómez-Egaña er utdannet ved Goldsmiths College, Kunst- og designhøgskolen i Bergen og ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Hans skapende praksis rommer skulptur og video, fonografi og stedsspesifikke arbeider med fokus på bevegelse og temporalitet, som ofte ser på lyd og musikk som viktige narrative og symbolske drivkrefter. Gómez-Egaña har utviklet en rekke forskningsprosjekter ved ulike institusjoner, med partnere som The British Council, Goldsmiths College, Kunstnernes Hus, The Laban Centre, Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Universidad Nacional de Colombia. Hans verker og samarbeider har blitt presentert ved Performa13, Bergen Assembly, Lofoten International Arts Festival 2013, Brussels Biennial, Marrakech Biennial, Kunsthall Mulhouse, Purcell Room-South Bank Centre-London, Kunstnernes Hus, Hordaland Kunstsenter, Rencontre International d’Art Performance de Quebec, Institute of Contemporary Art-London, Galeria Vermelho-Sao Paulo, og mange flere.
http://www.pedrogomezegana.com

Wendy Houstoun har jobbet mye som soloutøver og i samarbeid med kompanier og kunstnere hvis verk overskrider grensene for dans og teater. Siden 1980 har arbeidene hennes med DV8 Physical Theatre, Tim Etchells og Forced Entertainment, filmskaper David Hinton, Jonathan Burrows, Nigel Charnock, Gary Stevens, performancekunstner Rose English, musiker John Avery, Gloria Theatre og Ludus Dance Company utforsket store og små scener, bestemte steder, film og installasjon. Houstouns soloarbeider – “Haunted, Daunted and Flaunted”, “Happy Hour” (bestillingsverk for Chisenhale Dance Space) og “The 48 Almost Love Lyrics”, “Desert Island Dances” og nylig, “50 Acts” – har alle turnert i Europa, USA og Australia. Houstoun var nylig kurator for Juncture ved Yorkshire Dance – en performance-, film og fotofestival i Leeds.

Augusto Corrieri er performancekunstner, koreograf og forfatter. Corrieri er en av grunnleggerne av danseteaterkompaniet Deer Park. Siden 2005 har han arbeidet som soloartist og koreograf med ulike samarbeidspartnere alt etter prosjektets karakter. Han har utviklet egne forestillinger til ulike sammenhenger, blant annet til ‘What’-festivalen ved Siobhan Davies Studios (London), La Casa Encendida (Madrid), TanzQuartier (Wien), Camden Arts Centre (London), Whitstable Biennale med flere. For tiden arbeider han med “In place of a show” – en rekke tekster og forelesninger om tomme og forlatte teatre.
http://www.augustocorrieri.com

Volt er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd – Rom for kunst.
http://www.v-o-l-t.no

Public tours of an empty space by four artists
 
A project by Vlatka Horvat

With: 
Augusto Corrieri, Pedro Gómez-Egaña, Wendy Houstoun, Deborah Pearson
 
For her new project commissioned by Volt, London-based artist Vlatka Horvat has invited four artists working in diverse modes – from performance and dance to installation, video and text – to devise and lead public tours of a vacant storefront space at Veiten 2B in Bergen, previously occupied by a flower shop.
 
Performances / Public Tours:
Tuesday 18 March: Deborah Pearson (London)
Wednesday 19 March: Pedro Gómez-Egaña (Bergen/Copenhagen)
Thursday 20 March: Wendy Houstoun (London)
Friday 21 March: Augusto Corrieri (London)
 
All the tours start at 19:00.
 
Talk and panel with the artists
Saturday 22 March:
 
14:00 – 15:00 A talk by Vlatka Horvat, with images contributed by 30 international artists
15:30 – 17:00 Panel with the artists participating in “Disclosed Location”
 
Ticket info:
All events are free.
To reserve your ticket, email marie[at]v-o-l-t.no, or meet at the entrance at Veiten 2B.
Please note that the tours will begin on time. The duration of each tour is approximately 35 min.
 
About the project:
Over the last few years, Vlatka Horvat has worked extensively with found or repurposed spaces, transforming and re-imagining them by reorganizing them spatially, or by intervening in them by means of provisional and temporary gestures and materials. For her project in Bergen, developed especially for a vacant two-storey storefront at Veiten 2B, Horvat decided to leave the space empty and to transform it not by filling it with ‘things’, but by summoning in it different imagined histories, narratives and events.
 
Through a series of public tours lead by four artists, the project stages a kind of a performative enlivening of an empty space, in which things, events and images are conjured and evoked rather than displayed, and in which the particular physical and spatial properties of a site, its architecture, as well as its economic, social and material realities might serve as an impetus to investigate the relation of the built space (and empty space in particular) to human presence, agency and a sense of possibility.
 
Horvat’s recent spatial installations have often focused on the question and construction of the viewers’ presence – exploring the ways in which interventions in a physical space might affect how we move in and through it, what choices we might make in it, and how space itself might determine what can (or cannot) happen in it. “Disclosed Location” approaches a specific vacant space as a site of potential, in which a location is repeatedly altered and re-imagined through acts of projection, summoning and imagination. As different artists’ tours of the space unfold over the course of a week, multiple stories, narratives and versions of the space are layered on top of one another, colliding with other narratives and paths, creating a sense of dense possibility (and impossibility) for the space and its imagined pasts, presents and futures.
 
Following four days of artist tours, on Saturday 22 March, Horvat will present an artist talk extending the exploration of empty space more broadly’, using image material donated for the presentation by some 30 international artists. The day will conclude with a panel discussion between Horvat and the artists participating in “Disclosed Location”, reflecting on the approaches and strategies they used in devising tours of the space, and further probing some of the concerns raised by the project.
 
BIOS:
 
Vlatka Horvat works across a wide range of contexts and areas, such as sculpture, installation, drawing, performance, photography and text. Her projects often focus on re-arranging or reconfiguring objects, built space and social relations at play in it. Recent solo exhibitions include Disjecta Contemporary Art Center (Portland), annex14 (Zurich), Boston University Art Gallery, Rachel Uffner Gallery (New York), Zak|Branicka Gallery (Berlin), Bergen Kunsthall and the Kitchen (New York). Recent commissioned projects include installations for Marta Herford Museum, the 53rd October Salon (Belgrade), artissima 18 (Torino), Stroom (den Hague), “Greater New York” at MoMA PS1 (New York), Galerija Skuc (Ljubljana) and the 11th Istanbul Biennale. Her performances have been presented at venues and festivals internationally and her practice increasingly includes collaborations with other artists. Horvat studied theatre and performance studies in Chicago, and holds a practice-based PhD from Roehampton University in London. In 2010 she received the Rema Hort Mann Foundation visual art award (New York). She is represented by Zak|Branicka Gallery (Berlin), annex14 (Zurich) and Rachel Uffner Gallery (New York).
http://www.vlatkahorvat.com
 
 
Deborah Pearson’s artistic practice spans playwriting, solo performance, devising, dramaturgy, community and public art projects. She is an associate artist with Volcano in Toronto, with whom she has worked, amongst other projects, as a playwright for “Tabletalk” (2009) and a librettist for “A Synonym for Love” (2012), for which she was nominated for the Dora Mavor Moore award. She is founder and co-director of Forest Fringe, an artist-led network committed to fostering a space to show work at various stages of development at the Edinburgh Festival. Her first solo piece, “Like You Were Before” (2010), won a Herald Angel, and her most recent studio show, “The Future Show”, has been presented in Austin, Vancouver, Dublin, London and Ghent. It is currently touring and will be shown in New York and Lisbon in the fall this year. Pearson is currently studying for a practice-based PhD at Royal Holloway University in London researching narrative in contemporary performance, where she is a Reid Scholar. 
http://www.deborahpearson.com
 
 
Pedro Gómez-Egaña is a Colombian artist. He is Associate Professor at the Bergen Academy of Art and Design where he runs the MA in Visual Arts program me. Gómez-Egaña was trained at Goldsmiths College, the Bergen Academy of Art and Design, and the Norwegian Artistic Research Fellowship Programme. His practice varies from sculpture to video, phonography, and site specific works that include a focus on motion and temporality, and that often approach sound and music as important narrative, and symbolic, drives. Gómez-Egaña has developed a variety of research projects at different institutions and with partners such as the British Council, Goldsmiths College, Kunstnernes Hus, The Laban Centre, Bergen Academy of Art and Design, and Universidad Nacional de Colombia. His artworks and collaborations have been presented at Performa13, Bergen Assembly, Lofoten International Arts Festival 2013, the Brussels Biennial, Marrakech Biennial, Kunsthall Mulhouse, Purcell Room-South Bank Centre-London, Kunstnernes Hus, Hordaland Kunstsenter, Rencontre International d’Art Performance de Quebec, Institute of Contemporary Art-London, Galeria Vermelho-Sao Paulo, amongst many others.
http://www.pedrogomezegana.com
 
 
Wendy Houstoun has worked extensively as a solo performer, and in collaboration with companies and artists whose work moves around the boundaries of dance and theatre.
Since 1980, her work with DV8 Physical Theatre, Tim Etchells and Forced Entertainment, filmmaker David Hinton, Jonathan Burrows, Nigel Charnock, Gary Stevens, performance artist Rose English, musician John Avery, Gloria Theatre and Ludus Dance Company has explored large and small stages, specific sites, film and installation. Houstoun’s solo pieces, “Haunted, Daunted and Flaunted”, “Happy Hour ” (commissioned by Chisenhale Dance Space), and “The 48 Almost Love Lyrics”, “Desert Island Dances” and most recently, “50 Acts”, have all toured in Europe, the US and Australia. She recently curated Juncture for Yorkshire Dance – a festival of performance, film and photography in Leeds.
 
Augusto Corrieri is a performance artist, choreographer and writer. Corrieri was a co-founding member of the dance-theatre company Deer Park. Since 2005 he has worked as a solo artist and choreographer, involving different collaborators depending on the nature of the project. Performances have been developed specifically for different contexts, including ‘What’ festival at Siobhan Davies Studios (London), La Casa Encendida (Madrid), TanzQuartier (Vienna), Camden Arts Centre (London), the Whitstable Biennale, and many others. He is currently preparing “In place of a show” , a series of texts and lectures on empty and abandoned theatres.
http://www.augustocorrieri.com
 
 
ABOUT VOLT
Volt is a long-term curatorial project initiated in Bergen in 2008 by Marie Nerland. Volt commissions and presents new projects by Norwegian and international contemporary artists, working across several media and modes of expression. Volt does not have its own exhibition space, but finds suitable locations for each project. Past projects have taken the form of exhibitions, time-based media, performances, discursive projects and sound art.
 
Volt is supported by Arts Council Norway and City of Bergen.
http://www.v-o-l-t.no