Select Page

bopape

17/4 –24/5
Ons-Søn//Wed-Sun: 12 – 18
Vernissage:
17/4: 18.00
 

Bopape blir stadig mer internasjonalt anerkjent for sitt digitale videoarbeid og oppslukende installasjonsmiljøer. Hun bruker et bredt spekter av materialer og digitale prosesser for å fremkalle forholdet mellom tid og rom, hukommelse og fantasi. Installasjonene hennes er komplekse miljøer bygget gjennom samling, konstruksjon og kuratering, der grensene mellom objekter, arbeider og materiell stilles under lupen.
 
I denne utstillingen beveger Bopape seg bort fra digital teknologi og forankrer sin nye installasjon i en samling av hundrevis av små keramiske skulpturer produsert i Bergen. Hver keramiske figur er laget ved at kunstneren klemmer et stykke leire inne i en knyttet neve, slik at leiren tar formen av hulrommet i neven. Resultatet kan sees som profiler av et hull, en måte å artikulere en tilstedeværelse.  
 
Keramikkskulpturene har en sterk referanse til protesthandlinger eller konflikter, der det mest rudimentære våpen – en stein – holdes i neven og kastes på undertrykkeren. Som Bopape skriver, er dette analogt med «prosessen med å gripe tak i leire med hånden, forme det inne i knyttneven, slippe det … la det tørke og brenne det for å gjøre det steinhardt – samle potensialet til å gjennomføre. Som i den bibelske historien om David og Goliat … det sies at David felte sin enorme motstander ved å slynge en stein mot ham (… for så å kutte av hodet hans med kjempens egne verktøy)». I en sør-afrikansk kontekst, er det å knytte neven også et sterkt symbol for kampen mot apartheid og kolonialismen, der det er vanlig for kamerater å kalle sammen til solidaritet ved å rope «Amandla!» («power») og løfte knyttneven. 

Increasingly recognised internationally for her digital video work and immersive installation environments, Bopape uses an extensive range of material and digital processes to evoke the relationships between time and space, and memory and imagination. Her installations are complex environments built through processes of assemblage, construction, and curation, where the boundaries between objects, works and material are in question.

In this exhibition Bopape moves away from digital technology and anchors her new installation in a collection of hundreds of small ceramic sculptures produced in Bergen. Each ceramic piece is made by the artist squeezing a piece of clay inside a clenched fist, so that the clay takes the form of the hollow space inside the fist. The resulting objects can be seen as extrusions of a hole, a way of articulating presence.
 
The ceramic pieces contain a strong reference to acts of protest or conflict, in which the most rudimentary weapon – a stone – is held in the fist and thrown at the oppressor. As Bopape writes, this is analogous to “the process of grabbing clay in one’s hand, forming it inside one’s fist- releasing it…letting it dry and firing it to make it rock hard – amassing the potential to do. As in the Biblical story of David and Goliath… it is said that David brought down his giant opponent by slinging a rock at him (…thereafter cutting off his head with the giant’s own tool)”.  In a South African context, the act of forming a fist is also a strong symbol of the anti-colonial and anti-apartheid struggle, in which it is common for comrades to call each other to solidarity by shouting “Amandla!” (“power”) and raising a fist. 

 

Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
kunstsenteret.no