Select Page
Opening February 14th at 7pm, Finissage March 9th, 18 -19 
Welcome to the Aldea gallery for the first exhibition in 2019 program in collaboration with Borealis.
Samtale mellom kropper er et pågående samarbeidsprosjekt mellom kunstnerne Daniel Slåttnes og Sara Rönnbäck siden 2015.
 
Prosjektet er en undersøkelse av mellom-materielle relasjoner, være det seg mellom oss som par, til vår katt, eller til materialene i atelieret. Med bruk av ulike teknologier og håndverk, forsterker arbeidet forbindelsen mellom disse tingene, koblet i et nettverk av overførte data og mening. De har sin egen historie, men skaper også nye forbindelser i møtet med oss og hverandre. I prosjektet starter kunstnerne fra ideen om at materialene også har en egen vilje og samarbeidsprosessen i å gjøre arbeidet gir materialet muligheten til å uttrykke seg. 
 
I utforskningene har vi innsett at det ikke bare er vanskelig å kommunisere med ikke-mennesker, men at det også er en utfordring mellom oss to som samarbeidspartnere. I det verbale språket faller mange nyanser bort i feiltolkninger og oversettelser. Kan vi lære oss noe om forståelsen av “den andre” gjennom å prøve å kommunisere med vår katt, et tre, eller en stein?
 
I prosjektet fokuserer vi derfor på den kroppslige kommunikasjonen og på de ulike måter vi forsøker å kobles sammen, tankemessig og konkret. Nettverket vi har bygget i utstillingsrommet fungerer som mycelium som sammenkobler livsformer under skogsgulvet. Grensene mellom meg, deg, og det viskes ut. I dette rommet er vi alle kropper eller objekter, avhengig av hvor mye fri vilje vi er villige å tildele.
 
⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜
 
Daniel Slåttnes (f. 1986) er utdannet med master i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (2014). Avgangsprosjektet “Meditasjoner over form” er et arkiv som tok for seg strategier for å skulpturere med underbevisste valg. Siden 2015 har han utforsket plantebevissthet i et samarbeid med en stueplante. Vegetal Connections (2018) på Atelier Nord ANX kretset rundt biosignalene til tre stueplanter fra hans atelier. De fire siste årene har han også jobbet med ideen om materialbevissthet i samarbeid med Sara Rönnbäck gjennom prosjektet “Samtale mellom kropper”.
 
Sara Rönnbäck (f.1988) har en master i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (2015.) Hun jobber med performative skulpturer hvor møtet mellom kropper, tid og rom er sentralt. I 2017 stilte hun ut Ephemeral Situations på NoPlace i Oslo. Arbeidet har senere blitt stilt ut på Østlandsutstillingen på Vestfossen og Cosmoscow International Art Fair i Moskva, begge i 2018. Sammen med Daniel Slåttnes har hun utviklet arbeidet Samtale Mellom Kropper som har blitt utstilt i forskjellige versjoner både i Norge og i utlandet siden 2015. 
Conversation Between Bodies is an ongoing collaborative project between artists Daniel Slåttnes and Sara Rönnbäck which begun in 2015.
 
Employing various technologies and craftings assemblage, the work amplifies connectivity between these things, linked in a network of transferred data and meaning. They carry their own history, but also create new connections in the meeting with us and each other. In the project, the artists start from the idea that materials also have a will of their own and the collaborative process of making the work gives the material the opportunity to express itself.
 
In this process, we have realized that it is not only difficult to communicate with non-human, but that it is also a challenge between the two of us as partners. Using verbal language, many nuances are lost to misinterpretations and translations. Can we learn something about understanding the “other” by trying to communicate with our cat, a tree, or a stone?
 
In this project, we, therefore, focus on physical communication, and on the various ways in which we attempt to connect, intellectually and concretely. The network we built in the exhibition space functions like the mycelium that links life forms on the forest floor. The boundaries between me, you, and it are erased. In this room we are all bodies or objects, depending on how much free will we are willing to attribute.
 
⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜
 
Daniel Slåttnes (b. 1986) received a Masters in Visual Art from Oslo National Academy of the Arts (KHIO) in 2014. His graduation project ‘Meditations over form’ is an archive which applied strategies for creating sculpture through the subconscious. Since 2015 he’s explored the consciousness of plants in collaboration with a houseplant. Vegetal Connections at Atelier Nord ANX, Oslo (2018) revolved around the biosignals of three plants from his studio. The last four years he has also explored the consciousness of materials in collaboration with Sara Rönnbäck through the project ‘Conversation Between Bodies’.
 
Sara Rönnbäck (b. 1988) received a Masters in Visual Art from Oslo National Academy of the Arts (KHIO) in 2015. She works with performative sculptures where the meeting between body, time and space is central. In 2017, she exhibited the project ‘Ephemeral Situations’ at NoPlace, Oslo. The works have since been shown at Østlandsutstillingen in Vestfossen and Cosmoscow International Art Fair in Moscow, both in 2018. Together with Daniel Slåttnes she has developed the work ‘Conversation Between Bodies’, which has been exhibited in different versions both within Norway and abroad since 2015.
Aldea, C.Sundsgate 55, 5004 Bergen