Select Page

Photo: Thor Brødreskift

05/09/2019-10/11/2019

Åpningstid:
onsdag-søndag
12:00-17:00

Sick and Desiring
Kuratorisk Bidrag fra Nora Heidorn

Sick and Desiring er et pågående kuratorisk prosjekt som stiller spørsmålet: Hvordan kan vi politisere sykdom og organisere oss rundt felles sårbarheter slik at kroppen kan leves som et rom for motstand?

Prosjektet omfatter en utstilling, workshoper og filmvisninger. Diskursive, forskningsbaserte og aktivistiske praksiser avdekker og kullkaster historiske og nåtidige mønstre av medikalisering og patologisering av kjønnede og radikaliserte kropper. Sammen med publikum skal prosjektet undersøke og problematisere de komplekse måtene ulike former for makt utøves på for å påvirke helse, seksuell og sosial reproduksjon så vel som kroppslig autonomi og verdighet.

Sick and Desiring er satt opp mot en nåtidskultur som fetisjerer forestillinger om helse og velvære når disse tjener en stadig økende produktivitet. Dette livsstilsfenomenet kontres av en innskrenkning av velferd- og omsorgstiltak i sammenhenger som påvirkes av nyliberale politiske forestillinger og innstrammingstiltak. Ved å trekke veksler på aktivisme, historier om radikal helsehjelp og feministiske gruppearbeidsteknikker dyrker bidragsyterne frem praksiser for egenomsorg og kollektiv omsorg, og tar tilbake medisinske og farmasøytiske kunnskaper som har blitt profesjonalisert og måles i kroner og øre, bryter ned avstanden mellom økologi og menneskers liv og fremmer et inntrengende krav om selvbestemmelse og handlekraft.

Sarah Browne, Juliana Cerqueira Leite / Zoë Claire Miller, Feminist Health Care Research Group (Julia Bonn and Inga Zimprich), Joscelyn Gardner, Paula Pin / BioTransLab

Sick and Desiring
Curatorial Contribution by Nora Heidorn

Sick and Desiring is an ongoing curatorial research project that asks, how can we politicise sickness and organise around shared vulnerabilities to live the body as a space for resistance?

The project encompasses an exhibition, workshops and screenings. Discursive, researchbased and activist practices reveal and subvert historical and ongoing patterns of medicalisation and pathologisation of gendered and racialised bodies. Together with its audiences, the project aims to consider and problematise the complex ways in which different modes of power are exerted to impact on health, sexual and social reproduction, and bodily autonomy and dignity.

Sick and Desiring is set against our present culture which fetishises notions of health and wellness that are in the service of ever-increasing productivity. On the flipside of this lifestyle phenomenon is the decimation of infrastructures of care in contexts impacted by neoliberal policies and austerity measures. By drawing on activism, histories of radical healthcare and feminist group-work techniques, the contributors nurture practices of self- and collective care, reclaim medical and pharmaceutical knowledges that have become professionalised and monetised, undo the separation between human life and ecology, and demand agency and self-determination.

Sarah Browne, Juliana Cerqueira Leite / Zoë Claire Miller, Feminist Health Care Research Group (Julia Bonn and Inga Zimprich), Joscelyn Gardner, Paula Pin / BioTransLab