Select Page

23/02/2019 – 20/04/2019

Åpningstider:

Ons– Fre kl. 11–15

Lør – søn kl. 11–16

Vernissage:

23/02 kl. 13:30 – 16:00

I Aud Bækkelund si verd vert det praktiske – tinga si tale – kobla med det fantasieggjande. Abstrakte tankebanar, ofte formulert i malande titlar, formar mentale rom der dei prosaiske tinga får heilt nye roller. Dei får poetisk slagside, kanskje óg humoristisk sans.
Samanstillingar, omarbeidingar og titlar hintar om dei komplekse banda vi har til tinga som omgjev oss. Og vår del av verda er overrisla med ting. Tida me lever i kan kanskje samanliknast med eit hurtigtog som skramlar av garde med opne godsvogner der stadig større deler av lasta fell av.
Men me slepp ikkje unna at alt som vert laga, alt me produserer og brukar, er konstruert av noko – ein material planeten byr på og som vert utvunne, omarbeidd og sett i omløp. Hos Bækkelund får tinga ein liten pause. Dei vert nytta i andre historier, får eit glimt av eit nytt og årvake blikk på vegen gjennom tidas kvern. Og kanskje erkjenner tinga sjølve at alt er forgjengeleg, at ein kan skifta både ham og bruk undervegs, at forteljingane er mange og ingen er heilt sanne.

Bækkelund er fødd og oppvaksen i Hedmark, men flytta til Norheimsund etter å ha fullført hovudfag ved Kunsthøgskolen i Bergen. Ho har ein omfattande utstillingsaktivitet og har hatt separatutstillingar i Kunstnerforbundet, Ram galleri og Soft galleri i Oslo. Vidare har Bækkelund stilt ut på galleri i Stavanger, Trondheim og Bergen. Ho har også delteke på Høstutstillingen og i ei rekkje gruppeutstillingar i inn- og utland.

In the world of Aud Bækkelund the practical – the speech of things – is connected with the ingenious. Abstract thoughts, often formulated in imaginative titles, form mental spaces where the prosaic things get completely new roles. They get a poetic loop side, a sense of humour. Assembling, reworking and title; collectively these hint at the complex ties we have with things that surround us. The time we live in can be compared to a fast train that rattles off with open freight wagons where increasingly larger parts of the load fall off. And we can not escape the fact that everything created, everything we produce and use, is constructed of something, a material the planet offers and which is extracted, processed and put into circulation. With Bækkelund things get a little pause, they are arranged in other stories, provide a glimpse of a new and vigilant look on the road through the mills of the time. And maybe things themselves recognise that everything is perishable, that one can both change the skin and function along the way, and that the stories are many and none is absolutely true.

Kunsthuset Kabuso

Hardangerfjordvegen 626, 5600 Øystese

www.kabuso.no