Select Page

Den andre delen av workshop-serien As Ghosts Speak…, med TEXSTgroup, adresserer krisen innen mental helse som konsekvens av «accelerationism» og de teknologiske verktøyene som muliggjør og utfører krisen. Vi skal stille oss disse spørsmålene:

Hvordan endrer akselereringen i nåtidens samfunn vår evne til empati og følelser? Hvilken effekt har digital kultur på emosjoner? Hva er det spøkelset i maskinen forteller oss?

Ved hjelp av tekst, film og musikk skal workshopen fokusere på menneskelige relasjoner i en verden drevet av teknologi. Vi skal diskutere måter vi kan relatere til hverandre på, og hvordan høre hverandre, i konteksten av en eksistens formet av tilkoblinger og skjermer.

AS GHOSTS SPEAK…

Denne seriens utgangspunkt er Mark Fishers Ghosts of My life, og herfra utforskes hauntologiens tematikk, som gjenklangen fra de dødes stemmer, og fra ekkofylte rop fra fremtiden, og utforskingen er gjennom deling, lytting, lesing og skriving.

I stedet for en teoretisk nærlesing av boken, presenterer TEXSTgroup et poetisk krysningspunkt der vi introduserer hverandres stemmer gjennom poesi, musikk, film og litteratur i utforskingen av Fishers tanker. Før hver workshop vil en mediepakke deles ut, med materiell som kan leses, ses og høres på.

Disse workshopene er gratis og åpne for alle som ønsker å delta. Ingen forventer noe og graden av engasjement eller bidrag er opp til en selv. Du kan nøye deg med å observere om du vil. Det er heller ikke nødvendig å fulleføre noe av lesingen, lyttingen eller videoklippene for å kunne delta.

En utvidet leseliste — The Library of the Ghosts of My Life — er også tilstede i Belgin og kan brukes når som helst.

Du kan melde deg på og motta mediepakken ved å eposte grouptexst@gmail.com

(Du kan også bare møte opp på selve dagen — påmelding er ikke påbudt, men anbefales om du ønsker mediepakken på forhånd.)

Onsdag, 11.9.2019, 18.00–21.00
As Ghosts Speak…Part 1: What Sounds Emerge?

Onsdag, 6.11.2019, 18.00–21.00
As Ghosts Speak…Part 3: Does Time Fall Out of Joint?

 

The second installment of the workshop series As ghosts speak… , conceived by TEXSTgroup , will address the mental health crisis as an affectation of accelerationism and the tools and technologies that enable and enact it. We will consider the questions:

How do the accelerations of contemporary society affect our capacity for empathy and affection? 

What is the effect of digital culture on emotion? 

What is the ghost in the machine telling us? 

Alongside texts, film, and music the workshop will focus on human relations in a technologically driven world. 

We will look to discuss ways in which we can relate to one another, and hear each other,  in the context of an existence mediated by connectivity and screens.

AS GHOSTS SPEAK…

This series works from Mark Fisher’s Ghosts of My life to explore themes of hauntology, of resonant voices of the dead and of echoing calls from the future, through exercises in sharing, listening, reading and writing.

Rather than a theoretical examination of the book, TEXSTgroup present a poetic tangent in which we introduce other voices through poetry, music, film, and literature to explore Fisher’s concepts.  Before each workshop we will circulate a media pack with things to read, watch and listen to. 

These workshops are free and open to anyone to attend. There are no expectations and the amount that you wish to engage is up to you. You can just be a spectator if you so desire. It is also not necessary to complete any of the readings, listenings, or watchings to participate.

An expanded reading list—The Library of the Ghosts of My Life—is also  present in Belgin to access at any time.

To sign up for the workshop, and receive your pack,  please email grouptexst@gmail.com

(you can also just turn up on the day – signing up isn’t but recommended to receive the materials beforehand)

Wednesday, 11.9.2019, 6–9pm
As Ghosts Speak…Part 1: What Sounds Emerge?

Wednesday, 6.11.2019, 6–9pm
As Ghosts Speak…Part 3: Does Time Fall Out of Joint?