8.februar – 21. april

Helen Frankenthaler (1928–2011) har lenge hatt ry som en av 1900-tallets fremste amerikanske kunstnere. Helen Frankenthaler – Woodcuts: Prints and Proofs er den første store presentasjonen av Frankenthalers kunstnerskap i Norden.

Frankenthaler var fremtredende i den andre generasjonen av amerikanske abstrakte malere og hadde en nøkkelrolle i overgangen fra abstrakt ekspresjonisme til såkalt color-field painting på 1950-tallet. Hun fortsatte å være nyskapende innenfor maleri, papirbasert kunst, grafikk og andre teknikker utover hele sin karriere, som spenner over seks tiår.

På grafikkfeltet er Frankenthaler mest kjent for sine tresnitt– en teknikk hun begynte med i 1973 og fortsatte med resten av karrieren. Hun omfavnet teknikken og brukte den til dristige eksperimenter, noe som har fått æren for at tresnitt fikk en ny giv blant kunstnere på denne tiden.

Banebrytende tresnitt

Utstillingen Helen Frankenthaler – Woodcuts: Prints and Proofs samler 23 av hennes nyskapende verk fra 1973 til 2009, samt 25 prøvetrykk og originalmalerier på treplater som hun brukte til å lage en rekke av motivene. Utstillingen viser noen av hennes mest kjente tresnitt, fra tidlige verk som East and Beyond (1973), Savage Breeze (1974) og Essence Mulberry (1977) via Cameo (1980), Cedar Hill (1983) og Radius (1993) til senere verk som Tales of Genji-serien (1998), Madame Butterfly (2000) og det aller siste tresnittet hennes, Weeping Crabapple (2009).

Verkene demonstrerer en særegen tilnærming til farge og form og en trang til å tøye grensene av hva som var mulig å gjøre i tresnittprosessen.

Innovative samarbeid

Ved å våge å feile og ikke bare følge tradisjonen, utvidet Frankenthaler mediets formale muligheter. Fortsatt regnes hun blant tresnittets mest nyskapende utøvere.

For å lage tresnittene samarbeidet hun med en rekke velrenommerte trykkere, som Tatyana Grosman (Universal Limited Art Editions, ULAE), Kenneth Tyler (Tyler Graphics), Garner Tullis, Kathan Brown (Crown Point Press) og forlaget Pace Editions, Inc.

Frankenthaler har omtalt praksisen sin slik: «Prosessen med å lage tresnitt – metodene og materialene – er helt forskjellig fra maleri eller litografi eller radering eller noe annet. Denne prosessen engasjerte meg. […] Jeg måtte lære av hva dette mediet tilbød, hva det motsatte seg og hva jeg kunne tilføre det […] Mine første tresnitt ble laget ved hjelp av kontursager[ …]Ingen andre på den tiden lagde tresnitt i et slikt format eller av en slik type. Alle synes disse tresnittene var vågale og spennende.»1

Helen Frankenthaler – Woodcuts: Prints and Proofs er kommet i stand gjennom et samarbeid med Helen Frankenthaler Foundation i New York. Kurator for utstillingen er Dana Høegh.

 

Helen Frankenthaler – Woodcuts: Prints and Proofs will be the first solo museum presentation of the late artist’s work in Norway.

Recognized as one of the leading American artists of the twentieth century and a key figure among the second generation of post-war American abstract painters, Helen Frankenthaler (1928–2011) is widely credited for her pivotal role in the transition from Abstract Expressionism to Color Field painting. She continued to innovate in painting, works on paper, graphics, and other media throughout her long career spanning six decades.

Groundbreaking woodcuts

Of her graphic works, Frankenthaler is best known for woodcuts, which she began in 1973 and continued until the end of her career. Her bold experiments in and embrace of this medium are acknowledged with launching its resurgence among artists active in the late twentieth century.

The exhibition Helen Frankenthaler Woodcuts: Prints and Proofs brings together 23 of her groundbreaking works from 1973 to 2009, as well as 25 proofs and original paintings on wood used to make several of the images. It includes her best-known examples, ranging from the early East and Beyond (1973), Savage Breeze (1974), and Essence Mulberry (1977) to Cameo (1980), Cedar Hill (1983), and Radius (1993) to later works such as the Tales of Genji series (1998), Madame Butterfly (2000), and her last woodcut, Weeping Crabapple (2009). Each reveals a distinctive approach to color and form and a desire to push the limits of what had been thought feasible in the processes of making woodcuts. 

Innovation and collaboration

Embracing risk and never confining herself to tradition, Frankenthaler expanded the formal possibilities of the medium and remains among its greatest innovators. To produce woodcuts in her unique style, Frankenthaler worked with several renowned print publishers, beginning with Tatyana Grosman of Universal Limited Art Editions (ULAE) and then later collaborating with Kenneth Tyler at Tyler Graphics Ltd., Garner Tullis, Kathan Brown at Crown Point Press, and Pace Editions, Inc.

Commenting on her practice, she once said, “The process of woodcuts—methods and materials—is totally different from painting or lithography or etching or anything else.  That process engaged me…I had to learn from what it offered, what it resisted and what I could bring to it…My first woodcuts were done with jigsaws…Nobody else was making woodcuts on that scale or of that nature. These were very daring and exciting for everybody.”1

Helen Frankenthaler – Woodcuts: Prints and Proofs is curated by independent curator Dana Høegh and realized with loans from the Helen Frankenthaler Foundation, New York.